Optimización Matemática

Código:
Acrónimo: OpMa
Nome: Optimización Matemática
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Saber identificar e modelizar problemas de optimización matemática.

Saber resolver problemas de optimización matemática mediante as técnicas e algoritmos adecuados.

Coñecer e identificar a estrutura e propiedades dos problemas de optimización matemática.

Familiarizarse coas interrelacións entre optimización matemática e aprendizaxe automática.

Guía docente: Enlace a DocNet