Matemáticas: Matemática discreta

Código: G460105
Acrónimo: MD
Nome: Matemáticas: Matemática discreta
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 1º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer os fundamentos matemáticos básicos de matemáticas nas que se sustentarán o resto das materias do grao.

Saber realizar razoamentos, deducións e demostracións rigurosas.

Coñecer os conceptos básicos da teoría de conxuntos.

Entender e saber manexar as Álxebras de Boole.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet