Matemáticas:: Estatística

Código: G460107
Acrónimo: EST
Nome: Matemáticas:: Estatística
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 1º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer os fundamentos probabilísticos básicos.

Coñecer os fundamentos da inferencia estatística.

Coñecer os fundamentos dos modelos de regresión.

Saber construir modelos estatísticos avanzados para o análise de datos.

Xustificar a pertinencia dun test estatístico o contraste de hipótesis nunha aplicación concreta.

Deseñar os criterios de elexibilidade dunha mostra correctamente para responder a un problema real.

Validar os modelos estatísticos axeitadamente e correxilos en consecuencia.

Saber describir unha ou/e duass variables estatísticas elexindo gráficos adecuados e facendo uso de estatísticos apropiados para cada caso.

Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet