Fundamentos da Aprendizaxe Automática

Código:
Acrónimo: FAA
Nome: Fundamentos da Aprendizaxe Automática
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 2º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer, comprender e saber utilizar os fundamentos dos procesos de aprendizaxe automática.

Coñecer os fundamentos dos modelos de regresión, clasificación e agrupamiento.

Saber construír modelos estatísticos avanzados para a análise de datos.

Saber fundamentar a modelización e resolución de problemas mediante técnicas de aprendizaxe automática.

Saber construír modelos de aprendizaxe automática para regresión, clasificación e agrupamiento.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet