Algoritmos básicos da Intelixencia Artificial

Código:
Acrónimo: ABIA
Nome: Algoritmos básicos da Intelixencia Artificial
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 2º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Aplicar e implementar métodos de procura con estratexias informada e non informada en problemas representados en espazos de estados.

Saber resolver problemas de procura con adversario.

Saber como resolver problemas de procura e optimización con restricións.

Coñecer diferentes algoritmos de resolución de problemas baseadas na procura nun espazo de posibles configuracións.

Coñecer e saber modelar e resolver problemas básicos de planificación ou scheduling.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet