Teoría de códigos

Código: O06G151V01422
Acrónimo: TC
Nome: Teoría de códigos
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 4º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer e comprender os fundamentos da Teoría da Información e Codificación.

Coñecer e comprender os códigos correctores e detectores de errores máis importantes.

Coñecer e comprender os aspectos básicos relativos á comprensión de datos e de textos.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet