Métodos avanzados de enxeñaría de software

Código: O06G151V01408
Acrónimo: MAIS
Nome: Métodos avanzados de enxeñaría de software
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer e comprender as principais características dos métodos formais aplicados ás tarefas de Enxeñaría do Software.

Comprender a importancia de utilizar un enfoque formal no desenvolvemento de software de calidade.

Especificar e modelar os requerimentos formulados polos usuarios utilizando linguaxes formais de especificación.

Entender como as linguaxes de especificación formal permiten a verificación matemática da especificación e o código e facilitan a xeración automática de código.

Utilizar adecuadamente as ferramentas de modelado formal nas actividades de especificación do software.

Comprender os conceptos asociados á verificación formal.

Ser capaz de validar unha aplicación de sotfware formalmente descrita.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet