Interfaces de usuario

Código: O06G151V01304
Acrónimo: IU
Nome: Interfaces de usuario
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 3º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Avaliar interfaces de usuario usando técnicas de observación de usuario e avaliación heurística.

Construír e dirixir experimentos formais para avaliar hipóteses de empregabilidade.

Aplicar os principios das tecnoloxías avanzadas de comunicación e as técnicas de interacción home-máquina (HCI) ao deseño e
implementación de solucións baseadas en TI, integrándoas no entorno de usuario.

Definir, describir e especificar interfaces de usuario e relacionalas coas características específicas dos procesos e os sistemas informáticos.

Comprender, especificar e aplicar os procesos mentais dos usuarios á definición de interfaces home-máquina.

Recoñecer, identificar e definir características físicas e cognitivas dos usuarios de sistemas software.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet