Enxeñaría do software I

Código: O06G151V01204
Acrónimo: IS I
Nome: Enxeñaría do software I
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer e comprender as principais características das actividades que compoñen o ciclo de vida do software.

Comprender a importancia de utilizar un enfoque de enxeñaría no desenvolvemento de software de calidade.

Realizar satisfactoriamente as actividades propias da enxeñaría de requerimentos.

Especificar e modelar os requerimentos formulados polos usuarios.

Utilizar adecuadamente a notación UML para realizar o modelado dun sistema software.

Utilizar adecuadamente unha ferramenta CASE nas actividades de análise e especificación do software.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet