Prácticas en empresas I

Código: O06-G150981/ O06-G150982
Acrónimo: PRE
Nome: Prácticas en empresas I
Centrado: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro Cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Experiencia no desempeño da profesión de enxeñeiro/a técnico/a en informática e das súas funcións máis habituais nun entorno real de empresa.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet