Prácticas en empresas I

Código: O06G151V01981
Acrónimo: PRE
Nome: Prácticas en empresas I
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Experiencia no desempeño da profesión de enxeñeiro/a técnico/a en informática e das súas funcións máis habituais nun entorno real de empresa.

Departamento:
Guía docente: Enlace a DocNet