Prácticas Externas /Internships

Código:
Acrónimo: PE
Nome: Prácticas Externas /Internships
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Intelixencia Artificial
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

– Saber usar os coñecementos adquiridos en este Máster nunha contorna real

Departamento:
Guía docente: