Xestión da Configuración do Software

Código: O06M132V03308
Acrónimo: XCS
Nome: Xestión da Configuración do Software
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Saber empregar de xeito eficaz e concorrente os sistemas para o control de versións do código fonte.

Ser capaz de configurar solucións de integración e despregue continuo co obxectivo de axilizar a avaliación do estado de desenvolvemento.

Coñecer e saber aplicar as ferramentas de automatización da construcción do software, incluindo a creación da estructura do proxecto, a recuperación e xestión eficiente de dependencias, a compilación do código e o empaquetado do artefacto final.

Coñecer e aplicar as ferramentas de automatización dos diversos tipos de probas precisas para garantir a calidade das aplicacións.

Ser capaz de integrar as probas de software no proceso de desenvolvemento de aplicacións.

Coñecer e saber aplicar as ferramentas de xestión integrada de software como medio para o seguimento de procesos de desenvolvemento software e de comunicación entre os participantes en proxectos software.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet