Traballo Fin de Máster

Código: O06M132V03408
Acrónimo: TFM
Nome: Traballo Fin de Máster
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Máster Universitario en Enxeñaría Informática
Curso: 2º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 9
Resultados de aprendizaxe:

Segundo se indica na Resolución de 8 de xuño de 2009, da Secretaría Xeral de Universidades (BOE de 4 de Agosto de 2009), o traballo fin de máster comprende a realización, presentación e defensa, unha vez obtidos todos os créditos do plan de estudos, dun exercicio orixinal realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente nun proxecto integral de Enxeñaría en Informática de natureza profesional no que se sinteticen as competencias adquiridas nos ensinos.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet