Representación do coñecemento e razoamento

Código:
Acrónimo: RCR
Nome: Representación do coñecemento e razoamento
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 2º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer as técnicas de adquisición de coñecemento e as diferentes técnicas nas que se pode representar.

Coñecer e saber representar coñecemento usando regras de produción.

Saber deseñar e implementar sistemas baseados en coñecemento como un dos alicerces nos que se fundamenta a representación de coñecemento.

Deseñar, construír e reutilizar ontoloxías en diferentes dominios de aplicación.

Coñecer e saber utilizar razonadores baseados en lóxicas descritivas e linguaxes de consulta baseados en ontoloxías.

Saber construír sistemas baseados en grafos de coñecemento e bases de datos semánticas.

Analizar un problema e determinar que técnicas de representación e razoamento son as máis axeitadas.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet