Ciberseguridade Intelixente

Código:
Acrónimo: CIN
Nome: Ciberseguridade Intelixente
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Optativa
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer e comprender os principais problemas de seguridade nos sistemas informáticos.

Saber cómo analizar a seguridade dun sistema informático aplicando técnicas de IA.

Empregar a IA para anticiparse aos atacantes e responder os ataques do modo máis efectivo posible.

Coñecer, comprender e saber usar as tecnoloxías, marcos e librarías no ámbito da ciberseguridade.

Saber identificar a arquitectura de ciberseguridad mellor adaptada a un contexto operativo concreto.

Saber avaliar a calidade dun protocolo de ciberseguridad.

 

 

 

 

 

Departamento:
Guía docente: