Aprendizaxe baseada en proxectos

Código: O06G151V01402
Acrónimo: ABP
Nome: Aprendizaxe baseada en proxectos
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 4º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Búsqueda, ordeación e estruturación de información sobre calquera tema.

Traballo en equipo asumindo distintos roles: participar, liderar, animar, etc.

Identificación e acotamento de problemas, propoñendo alternativas de solución, razoando científica e tecnicamente a solución adoptada.

Elaboración de memorias de pequenos proxectos de diferente índole.

Deseño de prototipos, programas de simulación, etc, segundo especificacións.

Departamento:
Guía docente: Enlace a DocNet