Técnicas de comunicación e liderado

Código: O06G150V01801
Acrónimo: TCL
Nome: Técnicas de comunicación e liderado
Centrado: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 4º Curso
Período: Segundo Cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Traballo en equipo asumindo distintos roles: participar, liderar, animar, etc.

Desenvolver habilidades directivas relacionadas coa dirección de persoas e equipos multidisciplinares.

Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet