Solicitude de asignación de TFG para o curso 2019/2020

O alumnado que non teña asignado un TFG e profesorado titor deberá presentar unha solicitude indicando, por orde de preferencia, todos os TFG nos que estea interesado, das propostas de TFG para o curso 2019/2020 (publicadas o 10/10/2019). O prazo remata o 18 de outubro.