Traballo Fin de Grao

Código:
Acrónimo: TFG
Nome: Traballo Fin de Grao
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 4º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 12
Resultados de aprendizaxe:

Desenvolver un exercicio orixinal para realizar individualmente e presentar e defender ante un tribunal universitario, consistente nun proxecto no ámbito da Intelixencia Artificial no que se sinteticen e integren as competencias adquiridas nos ensinos.

Departamento:
Guía docente: