Técnicas de Procesamento Masivo de Datos

Código:
Acrónimo: TPMD
Nome: Técnicas de Procesamento Masivo de Datos
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 3º Curso
Período: Primeiro cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer e comprender o concepto de modelo de almacenamento escalable e distribuído.

Saber discernir cando o uso de modelos de almacenamento e procesamiento masivo supoñen unha vantaxe fronte aos tradicionais.

Coñecer, comprender e saber aplicar os modelos máis relevantes de almacenamento que dan soporte ao procesamiento masivo de datos non estruturados.

Coñecer, comprender e saber usar as tecnoloxías, marcos e librarías no ámbito do procesamiento masivo de datos non estruturados.

Saber identificar os modelos de almacenamento e procesamiento masivo de datos non estruturados mellor adaptados a un contexto operativo concreto.

Saber deseñar, implementar e avaliar sistemas de información definidos sobre bases de datos escalables e distribuídas.

Departamento:
Guía docente: