Aprendizaxe Automática Bio-inspirada

Código:
Acrónimo: APAU BIO
Nome: Aprendizaxe Automática Bio-inspirada
Centro: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Intelixencia Artificial
Curso: 3º Curso
Período: Segundo cuadrimestre
Tipo: Obrigatoria
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer e saber aplicar as técnicas de aprendizaxe bio-inspiradas.

Coñecer e saber aplicar as técnicas de validación en aprendizaxe bio-inspirado.

Coñecer e saber aplicar as técnicas de regularización en aprendizaxe bio-inspirado.

Saber seleccionar e configurar a técnica de aprendizaxe bio-inspirada mellor adaptada ao escenario considerado.

Departamento:
Guía docente: