Arquitectura de computadoras I (en extinción)

Código: O06G150V01203
Acrónimo: AC I
Nome: Arquitectura de computadoras I (en extinción)
Centrado: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Segundo Cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Comprender o funcionamento dunha computadora sinxela.

Saber deseñar unha computadora sinxela a partir de compoñentes simples (módulos de memoria, rexistros, unidades aritmético-lóxicas, unidades de control, módulo de entrada saída, periféricos).

Comprender a linguaxe máquina e ensamblador, a estrutura interna e como se executan as instrucións dunha computadora sinxela real.

Familiarización coa arquitectura dos computadores comerciais.

Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet