Fundamentos éticos e xurídicos das TIC (en extinción)

Código: O06G150V01102
Acrónimo: FEJ
Nome: Fundamentos éticos e xurídicos das TIC (en extinción)
Centrado: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Primeiro Cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Valorar as implicacións éticas e xurídicas das TIC e da sociedade da informacion e do coñecemento.

Coñecer a regulación nacional, comunitaria e internacional do tratamento informatizado dos datos persoais.

Coñecer as iniciáticas normativas dirixidas a eliminar as barreiras existentes á expansión e uso das tecnoloxías da informacion e das comunicacións e para garantir os dereitos dos cidadáns na nova sociedade da información.

Coñecer o ordenamento xurídico en orden a promover o impulso da sociedade da información.

Asegurar a conformidade da seguridade do sistema informático á lexislacion en vigor.

Asegurar o exercicio dos dereitos da cidadanía potencialmente afectados polas TIC e promover o equilibrio de poderes nunha sociedade democrática y de dereito.

Elaborar informes, dictames e peritacións.

Elaborar documentos de seguridade.

Coñecer as esixencias do segredo profesional e outras obligacións xurídicas e a resposabilidade derivada do seu incumprimento.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet