Administración da tecnoloxía e a empresa (en extinción)

Código: O06G150204
Acrónimo: ATE
Nome: Administración da tecnoloxía e a empresa (en extinción)
Centrado: E. S. de Enxeñaría Informática
Titulación: Grao en Enxeñaría Informática
Curso: 1º Curso
Período: Segundo Cuadrimestre
Tipo: Formación Básica
Créditos: 6
Resultados de aprendizaxe:

Coñecer os conceptos básicos da economía.

Entender que é unha empresa e como se organiza.

Coñecer as características dos sistemas de información baseados en TIC que dan soporte aos procesos empresariais das distintas áreas dunha organización e entender os seus beneficios.

Ser capaz de tomar decisións estratéxicas acerca da implantación das TIC na organización.

Establecer directrices sobre métricas e indicadores que permitirán á dirección da empresa a avaliación e o seguimento dos sistemas informáticos.

Departamento:
Profesor responsable:
Guía docente: Enlace a DocNet