GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Comisión de Avaliación por Compensación

Funcións:

- Levar a cabo os procesos e tarefas que se deriven das solicitudes de avaliación por compensación de estudantes de Grao.

 

Composición da comisión (O decano/a, director/a ou persoa coordinadora da titulación na que delegue que a presidirá, tres vogais e tres suplentes pertencentes ao profesorado da titulación, un ou unha vogal que represente ó estudantado)

PRESIDENTE:

Francisco Javier Rodríguez Martínez

PDI:

Miguel Ramón Díaz-Cacho Medina

Matías García Rivera

Ana Garriga Domínguez

Juan Carlos González Moreno

María José Lado Touriño

Arturo José Méndez Penín

ALUMNADO:

Patricia Pallas Otero

Alejandro Vila Cid

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es