GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Competencias transversais

 • Competencia transversal 1 (CT1): Desenvolver un espírito innovador e emprendedor.
 • Competencia transversal 2 (CT2): Capacidade para a dirección de equipos e organizacións.
 • Competencia transversal 3 (CT3): Capacidade de liderado.
 • Competencia transversal 4 (CT4): Capacidade de comunicar coñecemento e conclusións a públicos especializados e non especializados, de maneira oral e escrita.
 • Competencia transversal 5 (CT5): Capacidade de traballo en equipo.
 • Competencia transversal 6 (CT6): Habilidades de relacións interpersoais.
 • Competencia transversal 7 (CT7): Capacidade de razonamento crítico e creatividade.
 • Competencia transversal 8 (CT8): Responsabilidade e compromiso ético no desempeño da actividade profesional.
 • Competencia transversal 9 (CT9): Respecto e promoción dos dereitos humanos, os principios democráticos, os principios de igualdade entre homes e mulleres, de solidariedade, de accesibilidade universal e deseño para todos.
 • Competencia transversal 10 (CT10): Orientación á calidade e á mellora continua.
 • Competencia transversal 11 (CT11): Capacidade de aprendizaxe autónomo.
 • Competencia transversal 12 (CT12): Capacidade para resolver problemas en entornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos ou multidisciplinais.
 • Competencia transversal 13 (CT13): Capacidade para integrar coñecementos e enfrentarse á complexidade de formular xuízos a partir duna información incompleta.

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es