GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Competencias específicas

 • Competencia específica 1 (CE1): Capacidade para a integración de tecnoloxías, aplicacións, servizos e sistemas propios da Enxeñaría Informática, con carácter xeralista e en contextos máis amplos e multidisciplinais.
 • Competencia específica 2 (CE2): Capacidade para a planificación estratéxica, elaboración, dirección, coordinación, e xestión técnica e económica nos ámbitos da enxeñaría informática relacionados, entre outros, con: sistemas, aplicacións, servizos, redes, infraestructuras ou instalacións informáticas e centros ou factorías de desenvolvemento de software, respetando o adecuado cumprimento dos criterios de calidade e medioambientais e en entornos de traballo multidisciplinais.
 • Competencia específica 3 (CE3): Capacidade para a dirección de proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación, en empresas e centros tecnolóxicos, con garantía da seguridade para as persoas e bens, a calidade final dos productos e a súa homologación.
 • Competencia específica 4 (CE4): Capacidade para modelar, deseñar, definir a arquitectura, implantar, xestionar, operar, administrar e manter aplicacións, redes, sistemas, servizos e contidos informáticos.
 • Competencia específica 5 (CE5): Capacidade de comprender e saber aplicar o funcionamiento e organización de Internet, as tecnoloxías e protocolos de redes de nova xeración, os modelos de compoñentes, software intermediario e servizos.
 • Competencia específica 6 (CE6): Capacidade para asegurar, xestionar, auditar e certificar a calidade dos desenvolvementos, procesos, sistemas, servizos, aplicacións e productos informáticos.
 • Competencia específica 7 (CE7): Capacidade para deseñar, desenvolver, xestionar e avaliar mecanismos de certificación e garantía de seguridade no tratamiento e acceso á información nun sistema de procesamento local ou distribuido.
 • Competencia específica 8 (CE8): Capacidade para analizar as necesidades de información que se plantean nun entorno e levar a cabo en todas as súas etapas o proceso de construcción de un sistema de información.
 • Competencia específica 9 (CE9): Capacidade para deseñar e avaliar sistemas operativos e servidores, e aplicacións e sistemas basados en computación distribuida.
 • Competencia específica 10 (CE10): Capacidade para comprender e poder aplicar coñecementos avanzados de computación de altas prestacións e métodos numéricos ou computacionais a problemas de enxeñaría.
 • Competencia específica 11 (CE11): Capacidad de deseñar e desenvolver sistemas, aplicacións e servizos informáticos en sistemas empotrados e ubicuos.
 • Competencia específica 12 (CE12): Capacidade para aplicar métodos matemáticos, estatísticos e de intelixencia artificial para modelar, deseñar e desenvolver aplicacións, servizos, sistemas intelixentes e sistemas baseados no coñecemento.
 • Competencia específica 13 (CE13): Capacidade para utilizar e desenvolver metodoloxías, métodos, técnicas, programas de uso específico, normas e estándares de computación gráfica.
 • Competencia específica 14 (CE14): Capacidade para conceptualizar, deseñar, desenvolver e avaliar a interacción persoa-ordenador de productos, sistemas, aplicacións e servizos informáticos.
 • Competencia específica 15 (CE15): Capacidade para a creación e explotación de entornos virtuais, e para a creación, xestión e distribución de contidos multimedia.
 • Competencia específica 16 (CE16): Capacidade para formar parte do comité de dirección da empresa e asumir responsabilidades na implantación da estratexia da empresa a nivel informático, definindo presupostos y xestionando medios materiais e humanos.
 • Competencia específica 17 (CE17): Capacidade para implantar estratexias de TI alineadas coa estratexia da organización e dos clientes, con criterios de eficiencia e calidade, respetando a regulación, estándares e modelos de boas prácticas.
 • Competencia específica 18 (CE18): Capacidade para implantar sistemas de xestión de servizos de TI enfocados á calidade e á eficiencia en costes a través da aplicación de códigos de boas prácticas profesionais.

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es