GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Titulacións con complementos formativos previos

 

Segundo se establece no apartado 4.2 (subapartado 4.2.3) do Anexo I da resolución de 8 de xuño de 2009 do Consello de Universidades (BOE de 4 de agosto de 2009), tamén poderán acceder ao Máster en Enxeñaría Informática "quienes estén en posesión de cualquier título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los complementos de formación previa que se estimen necesarios”. Concretamente, poderán acceder a este Máster alumnos provenientes das seguintes titulacións:

a) Outras titulacións da Rama de Enxeñaría e Arquitectura.

b) Titulacións da Rama de Ciencias.

Os complementos formativos previos requeridos para estas titulacións pódense consultar no seguinte enlace:

Complementos formativos previos

En todo caso, os créditos complementarios a acreditar deberán incluír as competencias do módulo común á rama de Informática e de tecnoloxía específica de títulos oficiais no ámbito da Enxeñaría Técnica Informática establecidas na resolución de 8 de xuño de 2009 do Consello de Universidades (BOE non 187 de 4 de agosto de 2009).

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es